Par būvniecības reguējumu un kontroli Drukāt E-pasts


Sarakste ar Ekonomikas ministriju

Saskaņā ar spēkā esošā Būvniecības likuma 5.pantu Ministru kabinetam ir noteikta plaša kompetence būvniecības jomā, kas lielā mērā deleģēta ir Ekonomikas ministrijai. Attiecīgi Ekonomikas ministrijas nolikuma 5.3.punktā ir noteikts, ka ministrijas kompetencē ir izstrādāt un īstenot politiku būvniecības nozarē. Lai pildītu parlamenta uzdevumu parlamentārā komisija ir ministrijai pieprasījusi sniegt skaidrojumus uz virkni jautājumiem, kas skar būvniecības jomas normatīvo regulējumu un būvuzraudzību.

Komisijas 04.12.2014. vēstule Ekonomikas ministrijai

Komisijas 29.12.2014. vēstule Ekonomikas ministrijai

Ekonomikas ministrijas 08.01.2015. atbildes vēstule

Ekonomikas ministrijas 15.01.2015. atbildes vēstule

Ekonomikas ministrijas 23.01.2015. atbildes vēstule

Komisijas 02.02.2015. vēstule Ekonomikas ministrijai

Ekonomikas ministrijas 10.03.2015. atbildes vēstule

Ekonomikas ministrijas 18.06.2015. atbildes vēstule

Ekonomikas ministrijas 09.07.2015. atbildes vēstule

Komisijas 16.09.2015. vēstule Ekonomikas ministrijaiSarakste ar bijušo Ekonomikas ministru Arti Kamparu

Bijušā Ekonomikas ministra Arta Kampara (12.03.2009- 25.10.2011.) vēstule komisijas priekšsēdētājam (27.08.2015.)

Bijušā Ekonomikas ministra Arta Kampara 27.08.2015. vēstules komisijas priekšsēdētājam pielikums


Sarakste ar 11.Saeimas Juridiskās komisijas vadītāju, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori, dr.iur. Ilmu Čepāni

11.Saeimas Juridiskās komisijas vadītājas, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesores, dr.iur. Ilmas Čepānes 29.08.2015. vēstule


Sarakste ar Rīgas pilsētas būvvaldi

Rīgas pilsētas būvvaldes 07.09.2015. vēstule par patvaļīgas būvniecības problemātiku

Rīgas pilsētas būvvaldes 09.09.2015. vēstule par bijušā Ekonomikas ministra Arta Kampara vēstuli

Rīgas pilsētas būvvaldes 09.09.2015 vēstule par deputāta I. Dāldera priekšlikumiem


Sarakste ar Latvijas Pašvaldību savienību

Latvijas Pašvaldību savienības 03.09.2015. vēstule


Sarakste ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 10.09.2015. vēstule

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 29.09.2015. vēstule

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 09.10.2015. vēstule par galaziņojuma projektu

Komisijas 13.11.2015. vēstule Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

Sarakste ar Valsts kanceleju

Komisijas 08.09.2015. vēstule Valsts kancelejai par Ministru kabineta 26.05.2009. sēdes audioieraksta izsniegšanu

Valsts kancelejas 10.09.2015. atbildes vēstule

Ministru kabineta 26.05.2009.sēdes audioieraksts (sk. 02:49:00-03:03:00)


Sarakste ar bijušo Ministru Prezidentu Valdi Dombrovski

Valdis Dombrovskis ieņēma Ministru Prezidenta amatu laikā, kad notika Zolitūdes traģēdija. 2013.gada 27.novembrī viņš demisionēja, uzņemoties politisko atbildību par Zolitūdes traģēdiju. Lai noskaidrotu patiesību, komisija ir vērsusies pie Valda Dombrovska ar jautājumiem par apstākļiem, kas noveda pie būvniecības kontroles vājināšanas, par traģēdijas seku novēršanu un viņa apsvērumiem  demisionēt – uzņemoties atbildību par traģēdiju.

Komisijas 16.02.2015. vēstule bijušajam Ministru Prezidentam Valdim Dombrovskim

Bijušā Ministru Prezidenta Valda Dombrovska atbildes vēstule

Vēstules pielikums Nr.1

Vēstules pielikums Nr.2

Vēstules pielikums Nr.3

Vēstules pielikums Nr.4

Vēstules pielikums Nr.5

Vēstules pielikums Nr.6

Vēstules pielikums Nr.7

Vēstules pielikums Nr.8

Vēstules pielikums Nr.9Sarakste ar esošo Ministru Prezidenti Laimdotu Straujumu un Valsts kanceleju

Ņemot vērā, ka Valsts kancelejas funkcijās ietilpst valdības politikas plānošana un tās ieviešanas koordinēšana, komisija aicināja Valsts kancelejas direktori ierasties uz komisijas 09.02.2015. sēdi, lai informētu komisijas locekļus par valdības paveiktajām un plānotajām darbībām normatīvo aktu un valsts iestāžu darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos. Uz minēto sēdi Valsts kancelejas direktore deleģēja pārstāvi, kurš nespēja sniegt atbildes uz vairākiem komisijas locekļu jautājumiem, tāpēc komisija vērsās pie Ministru Prezidentes, lai lūgtu nodrošināt atbildes sniegšanu uz komisijas jautājumiem.

Komisijas 28.01.2015. vēstule Valsts kancelejai

Komisijas 27.02.2015. vēstule Ministru Prezidentei

Komisijas 10.03.2015. vēstule Ministru Prezidentei

Ministru Prezidentes 23.03.2015. atbildes vēstuleSarakste ar pilsētu būvvaldēm

Jelgavas, Jūrmalas, Daugavpils, Liepājas, Rīgas un Ventspils pilsētu būvvalžu sniegtās atbildes uz Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas jautājumiem:

1. Vai, atstājot pašvaldību būvvaldēm funkciju nodrošināt savā administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu (likuma Par pašvaldībām 15. panta 14. punkts), sabiedrība var būt droša, ka esošās un nākamās būves pašvaldības teritorijā tiks uzraudzītas kvalitatīvi, un uzraudzība notiks, nevis formāli, pārbaudot iesniegtos dokumentus, bet arī faktiski uz vietas būvobjektā?
2. Kāda faktiskā kontrole tiek veikta pār būvprojektā iekļauto būvkonstrukciju slodžu aprēķina pareizību (būvkonstrukciju slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis)? Vai pašvaldību būvinspektori veic būvprojekta tehniskā izpildījuma pārbaudes atbilstību normatīvajiem aktiem?  Ja veic, tad kādā apjomā?  
3. Vai Jūsu pašvaldības teritorijā ir noteikta normatīvā kārtība, kā būvvalde veic būvprojekta ekspertīzes uzraudzību 3.grupas būvēm un kā veiktās ekspertīzes ir jāuzglabā?
4. Kādi pasākumi pēc 2013.gada novembra ir veikti pašvaldības būvniecības uzraudzības nodrošināšanā, lai palielinātu būvniecības procesā iesaistīto atbildību par būves drošību un kvalitāti?

Jelgavas pilsētas domes administrācijas sniegtās atbildes (18.02.2015.)

Jūrmalas pilsētas domes sniegtās atbildes (18.02.2015.)

Daugavpils pilsētas domes Būvniecības un pilsētplānošanas departamenta sniegtās atbildes (18.02.2015.)

Liepājas pilsētas Būvvaldes sniegtās atbildes (18.02.2015.)

Rīgas pilsētas Būvvaldes sniegtās atbildes (18.02.2015.)

Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas un Būvniecības administratīvās inspekcijas sniegtās atbildes (23.02.2015.)

Ādažu novada domes būvvaldes sniegtās atbildes (16.04.2015.)

Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes sniegtās atbildes (08.04.2015.)

Carnikavas novada pašvaldības būvvaldes sniegtās atbildes (14.04.2015.)

Cēsu novada būvvaldes sniegtās atbildes (16.04.2015.)

Garkalnes novada domes sniegtās atbildes (20.04.2015.)

Gulbenes novada būvvaldes sniegtās atbildes (15.04.2015.)

Ikšķiles novada pašvaldības sniegtās atbildes (18.04.2015.)

Jēkabpils pilsētas būvvaldes sniegtās atbildes (17.04.2015.)

Ķekavas novada pašvaldības sniegtās atbildes (17.04.2015.)

Limbažu novada pašvaldības Būvniecības un arhitektūras nodaļas sniegtās atbildes (20.04.2015.)

Ogres novada pašvaldības sniegtās atbildes (14.04.2015.)

Olaines novada pašvaldības būvvaldes sniegtās atbildes (15.04.2015.)

Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes sniegtās atbildes (16.04.2015.)

Salacgrīvas novada būvvaldes sniegtās atbildes (16.04.2015.)

Talsu novada būvvaldes sniegtās atbildes (15.04.2015.)

Tukuma novada būvvaldes sniegtās atbildes (17.04.2015.)

Valmieras pilsētas būvvaldes sniegtās atbildes (14.04.2015.)

Dobeles novada pašvaldības būvvaldes sniegtās atbildes (21.04.2015.)

Siguldas novada domes sniegtās atbildes (16.04.2015.)

Komisijas 16.09.2015. vēstule Inčukalna novada domeiSarakste ar Būvniecības valsts kontroles biroju

Ņemot vērā, ka Zolitūdes parlamentārās izmeklēšanas komisijas 16.02.2015. sēdē komisijas loceklis, deputāts A.Kaimiņš vērsa uzmanību uz Valsts ieņēmumu dienesta jaunā kompleksa, kas atrodas Rīgā, Talejas ielā 1, kritisko tehnisko stāvokli, komisija vērsās pie Būvniecības valsts kontroles biroja ar lūgumu veikt minētās ēkas fasādes un arī iekštelpu apsekošanu.


Komisijas 18.02.2015. vēstule Būvniecības valsts kontroles birojam

Būvniecības valsts kontrole biroja 16.03.2015. atbildes vēstule

Būvniecības valsts kontrole biroja 09.04.2015. atbildes vēstule uz komisijas jautājumiem

Būvniecības valsts kontroles biroja 09.09.2015. vēstule

Komisijas 16.09.2015. vēstule Būvniecības valsts kontroles birojam


Sarakste ar Latvijas Republikas Valsts kontroli

Pēc komisijas locekļu ierosinājuma 26.08.2015. Latvijas Republikas valsts kontrole elektroniski tika lūgta izsniegt Valsts kontroles padomes 2010.gada 15.decembra sēdes, kurā tika skatīta Ekonomikas ministrijas 2010.gada 8.decembra sūdzība Nr.225.1-1-12874 par Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 2010.gada 26.novembra lēmumu Nr.5.1-2-7/2010 „Par Revīzijas ziņojuma un Revidējamās vienības ziņošanas par ieteikumu ieviešanu laika grafika apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums „Būvniecības uzraudzības un kontroles funkciju īstenošana pēc Valsts būvinspekcijas reorganizācijas”,  protokolu Nr.69.

Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes 15.12.2010. sēdes protokols Nr. 69


Sarakste ar SIA "Skonto būve"

SIA "Skonto būves" 14.09.2015. vēstule

Komisijas 16.09.2015. vēstule Ekonomikas ministrijai, Būvniecības valsts kontroles birojam, Inčukalna novada būvvaldei

Būvniecības valsts kontroles biroja 25.09.2015. atbildes vēstule

Ekonomikas ministrijas 01.10.2015. atbildes vēstule

Inčukalna novada pašvaldības 06.10.2015. atbildes vēstule.


Sarakste ar Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedru

Komisijas 10.09.2015. vēstule Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedari

Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras 20.09.2015. atbildes vēstule

 

Personu datu apstrāde